Wskazania

Głębokie ubytki próchnicowe:

  • skaleczenie miazgi podczas oczyszczania ubytku próchnicowego,
  • penetracja próchnicy, a jednocześnie zakażenia bakteryjnego do wnętrza zęba doprowadzająca do nieodwracalnego zapalenia miazgi.

Urazy mechaniczne, termiczne lub chemiczne:

  • złamanie korony zęba z obnażeniem miazgi, lub w bezpośrednim sąsiedztwie miazgi w celu rekonstrukcji zęba wkładem koronowo-korzeniowym,
  • uderzenie lub zwichnięcie zęba objawiające się po kilku miesiącach bólem spowodowanym obumarciem miazgi i zgorzelą miazgi zęba,
  • zwichnięcie lub całkowite wybicie zęba lub zębów, skutkujące koniecznością reimplantacji i mechanicznej stabilizacji wymaga planowego leczenia kanałowego zęba lub grupy zębów,
  • urazy termiczne (bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury) lub chemiczne doprowadzające do nieodwracalnych zmian zapalnych miazgi.

Leczenie protetyczne:

  • szlifowanie zębów pod korony protetyczne może doprowadzić do nieodwracalnego zapalenia miazgi i konieczności leczenie kanałowego,
  • nieprawidłowe ustawienie zęba niezbędnego do włączenia do leczenia protetycznego, konieczność znacznego oszlifowania lub założenia wkładu koronowo-korzeniowego celem nadania mu prawidłowej pozycji, skutkuje wskazaniem do planowego leczenia kanałowego.

Paradontoza i zmiany endo-perio:

  • zęby rozchwiane, których korzenie mniej niż w 50% tkwią w wyrostku zębodołowym, wymagają planowego leczenia kanałowego celem zapobieżenia penetracji bakterii poprzez kieszonkę dziąsłową do wierzchołkiem korzenia zęba,
  • w niektórych przypadkach długotrwała choroba nerwu zęba (miazgi) doprowadza do powstania paradontozy i odwrotnie, długotrwałe zapalenia dziąseł czyli paradontoza, może również spowodować zapalenia nerwu (miazgi), w takich przypadkach konieczne jest zespolone leczenie kanałowe i periodontologiczne.

na zdjęciu: Wojciech Kołosowski, lekarz stomatolog UNIDENT UNION Dental Spa